Inschrijfvoorwaarden

De kleine lettertjes in begrijpelijke taal.

Stemacteren.nl
Stemacteren.nl is onderdeel van iam studios bv, geregistreerd onder KvK nummer 28108452 bij de Kamer van Koophandel Den Haag. Stemacteren.nl is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is voor al haar diensten en (les)materialen vrijgesteld van BTW.

Inschrijving
Door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op Stemacteren.nl, wordt jouw deelname aan de gekozen stemtest/workshop/open dag definitief. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar zonder toestemming van Stemacteren.nl.

Het volledige cursusgeld dient voorafgaand aan de de start van de workshop te zijn voldaan. Indien het cursusgeld niet of onvolledig is voldaan, kun je per direct van deelname worden uitgesloten, totdat de verschuldigde som is betaald. Een uitzondering hierop betreft een inschrijving die middels In3 Gespreid betalen wordt voldaan.

Wanneer jouw deelname wordt betaald door een derde, zoals bijvoorbeeld je werkgever, blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het volledige cursusgeld.

Toelatingseisen
Wij hanteren geen toelatingseisen voor deelname aan de basisworkshop stemacteren en specialty workshops. Je kunt alleen deelnemen aan de vervolgworkshop stemacteren, wanneer je de basisworkshop stemacteren hebt afgerond en voor deelname aan de vervolgworkshop bent uitgenodigd middels een Uitnodigingscode. 

Stemacteren.nl kan zonder motivering een deelnemer bij inschrijving weigeren. Indien het cursusgeld reeds is voldaan, zal dit binnen 14 dagen volledig worden teruggestort.

Gebruik cursusmateriaal
De intellectuele eigendomsrechten op het digitale, online, schriftelijke en mondelinge lesmateriaal en de lesmethodiek blijven te allen tijde eigendom van iam studios b.v. en Stemacteren.nl. Gebruik van het bovengenoemde lesmateriaal en lesmethodiek anders dan voor eigen studie, is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden. Op al het gebruikte lesmateriaal berust het copyright bij Stemacteren.nl en iam studios b.v.

Het maken van geluids- of beeldopnamen van de lessen, en elke vorm van reproductie van het lesmateriaal is ten strengste verboden. Het niet naleven hiervan, resulteert onherroepelijk tot ontzegging van de toegang tot de online en fysieke faciliteiten van Stemacteren.nl, en geeft geen recht op restitutie.

Afwezigheid
Het is helaas niet mogelijk om gemiste praktijklessen van/uit de kennismakingsworkshop stemacteren, de introductieworkshop stemacteren, de basisworkshop stemacteren, de bootcamp workshop stemacteren, de workshop animatie & nasynchronisatie en de workshop luisterboeken, kosteloos in te halen. Afwezigheid op een workshop/praktijkles geeft, ongeacht de oorzaak van afwezigheid, geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Deelnemers aan de vervolgworkshop stemacteren bieden wij - in overleg - wél eenmaal een mogelijkheid om een gemiste les in te halen op een door ons voorgestelde datum. Wij kunnen geen rekening houden met ieders individuele agendawensen.

Bedenktermijn & Annuleren
Na inschrijving hanteren wij een bedenktermijn van 14 dagen. Gedurende deze 14 dagen kun je je deelname aan een workshop/stemtest/open dag of bestelling kosteloos annuleren, mits  a) je nog geen gebruik hebt gemaakt van (het lesmateriaal in) de Cursistenmodule, b) jouw geselecteerde workshop/stemtest/open dag niet binnen deze termijn van start gaat en c) de door jou bestelde workshop of product met korting door jou bij ons is besteld. Wij zullen het door jou betaalde deelnamegeld dan binnen 30 dagen terugstorten naar je rekening. Na het verstrijken van de bedenktermijn zijn het het deelnamegeld en de betaalde bedragen voor producten/diensten niet langer restitueerbaar. 

Annuleren is alleen schriftelijk (per post of via e-mail) mogelijk.

Het voortijdig beëindigen van je deelname aan één van onze (reeds aangevangen) workshops, geeft - ongeacht de reden van beëindiging - geen recht op restitutie.

Wanneer je al meedoet met een workshop is het niet mogelijk om kosteloos over te stappen naar een nieuwe groep (met een latere datum). Wij kunnen je plek in de workshop waaraan je meedoet dan namelijk niet meer verkopen. Na inschrijving is het niet mogelijk om van leslocatie (Leiden/Utrecht/Amsterdam) te veranderen.

Bij een tijdens inschrijving afgesloten annuleringsverzekering (voor bepaalde workshops) zijn andere/aangepaste voorwaarden op annuleren van toepassing.

Audio opnames

(Audio)opnames die gemaakt worden tijdens jouw workshop of cursus, zowel huiswerk- als studio-opnames, met uitzondering van stemdemo's, dienen als lesmateriaal en mogen door cursisten niet commercieel of ter promotie gebruikt worden. Alle tijdens de duur van de workshop gemaakte en ingestuurde (audio)opnames, kunnen door werknemers van Stemacteren.nl en aan IAM STUDIOS B.V. gelieerde ondernemingen gebruikt worden voor onderzoek in de breedste zin van het woord en ter verbetering van het lesprogramma, zonder dat hiervoor verdere toestemming vereist is. 

Gedragsregels
Cursisten dienen zich tijdens onze cursussen en workshops te houden aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan alle richtlijnen en aanwijzingen die door Stemacteren.nl en diens vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van de workshop worden gegeven. Het niet naleven van het bovenstaande en/of het verstoren van het verloop van een workshop en/of les geeft Stemacteren.nl het recht om de cursist de toegang tot de online en fysieke faciliteiten van Stemacteren.nl per direct te ontzeggen, waarbij geen recht tot restitutie van cursusgeld zal ontstaan. 

Wijziging lesdata

Wanneer een (fysieke) les of workshop door of buiten onze schuld onverhoopt geen doorgang kan vinden, zullen wij altijd een nieuwe lesdatum aanbieden. Hierbij zullen wij zo veel mogelijk rekening houden met jouw voorkeuren, maar kunnen een passende oplossing niet garanderen. Wijzigingen in lesdata geven geen recht op restitutie en/of korting.

Klachtenregeling
Stemacteren.nl streeft naar 100% tevredenheid over de door jou gevolgde workshops. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Dat willen wij dan graag weten. Je kunt in zo'n geval contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of per post. Wij zullen er dan alles aan doen om je klacht naar tevredenheid op te lossen. 

Mocht je van mening zijn dat er niet adequaat op jouw klacht is gereageerd, dan is het mogelijk om een formele klacht in te dienen middels de onderstaande klachtenprocedure. Het doel van deze klachtenprocedure is om op vertrouwelijke en effectieve wijze klachten te registreren, oorzaken weg te nemen en adequate maatregelen te nemen teneinde herhaling te voorkomen.

De klachtenprocedure is beschikbaar voor cursisten van Stemacteren.nl die nog een workshop zullen volgen als voor cursisten die in de afgelopen twaalf maanden een workshop hebben gevolgd en die niet uitgesloten zijn van deelname.

Alleen klachten die schriftelijk (per e-mail of per post) worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. Na ontvangst van je klacht laten wij binnen twee werkweken weten wie jouw klacht vertrouwelijk zal behandelen. 

Naar aanleiding van je klacht wordt door de behandelaar een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek wordt binnen vier weken afgehandeld. Wanneer er meer tijd nodig is om de klacht af te handelen, kan deze termijn worden verlengd. Wij zullen je hier dan schriftelijk over informeren, de oorzaak van de verlenging toelichten en aangeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.

Wanneer je klacht gegrond wordt bevonden volgen corrigerende maatregelen. Op basis van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en verantwoordelijkheid doet de behandelaar een voorstel aan je. Dit voorstel kan bestaan uit correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst. Het voorstel ontvang je binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van je klacht. 

Wanneer je niet tevreden bent met het door de behandelaar opgestelde voorstel, kan je deze verzoeken een nieuw voorstel te doen. Indien een nieuw voorstel niet mogelijk is of een nieuw voorstel ook niet tot tevredenheid stemt, bestaat er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij die niet werkt bij Stemacteren.nl. Dit betreft mw. mr. D. Boulassel van TeekensKarstens Advocaten B.V., Vondellaan 51, 2332 AA in Leiden. Het oordeel van deze klachtenfunctionaris is bindend voor Stemacteren.nl; eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld.  

Na afhandeling worden de stukken omtrent een klacht voor een periode van tenminste twaalf maanden geanonimiseerd gearchiveerd, zodat jouw privacy te allen tijde gewaarborgd blijft. 

Privacy
Stemacteren.nl draagt zorg voor de bescherming van je persoonlijke gegevens. Je kunt deze gegevens te allen tijde aanpassen in de Cursistenmodule. Tevens zullen wij vertrouwelijk omgaan met alle door jou gedeelde informatie van vertrouwelijke aard. 

Jouw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stemacteren.nl en iam studios b.v., die daar uit hoofde van hun functie over moeten beschikken. Gegevens uit deze administratie worden alleen aan derden verstrekt voor zover dit voortkomt uit een wettelijk voorschrift. Onze privacyverklaring tref je hier.