aanvullende voorwaarden

Onze aanvullende inschrijfvoorwaarden

Stemacteren.nl
Stemacteren.nl is een handelsnaam van iam studios bv, geregistreerd onder KvK nummer 28108452 bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

Stemacteren.nl is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en is voor al haar diensten en (les)materialen vrijgesteld van BTW. Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten van de NRTO van toepassing. 

Inschrijving
Jouw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar zonder toestemming van Stemacteren.nl.

Wanneer jouw deelname wordt betaald door een derde, zoals bijvoorbeeld je werkgever, blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het volledige cursusgeld.

Bedenktermijn
Na inschrijving hanteren wij een bedenktermijn van 14 dagen. Gedurende deze 14 dagen kun je je deelname aan een workshop/stemtest/open dag of bestelling kosteloos ontbinden, mits je nog geen gebruik hebt gemaakt van (het lesmateriaal in) de Cursistenmodule. Wij zullen het door jou betaalde deelnamegeld dan binnen 14 dagen terugstorten naar je rekening. Na het verstrijken van de bedenktermijn zijn het het deelnamegeld en de betaalde bedragen voor producten/diensten niet langer restitueerbaar. 

Bij het openen van (het lesmateriaal in) onze Cursistenmodule stem je er uitdrukkelijk mee in dat de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen en eindigt het recht op ontbinding van de overeenkomst per direct.  

Het ontbinden van de overeenkomst is alleen schriftelijk (per post of via e-mail) mogelijk.

Toelatingseisen
Wij hanteren geen toelatingseisen voor deelname aan de basisworkshop stemacteren en specialty workshops. Je kunt alleen deelnemen aan de vervolgworkshop stemacteren, wanneer je de basisworkshop stemacteren hebt afgerond en voor deelname aan de vervolgworkshop bent uitgenodigd middels een Uitnodigingscode. 

Stemacteren.nl kan zonder motivering een deelnemer bij inschrijving weigeren. Indien het cursusgeld reeds is voldaan, zal dit binnen 14 dagen volledig worden teruggestort.

Overstappen
Wanneer je al meedoet met een workshop is het niet mogelijk om kosteloos over te stappen naar een nieuwe groep (met een latere datum). Wij kunnen je plek in de workshop waaraan je meedoet dan namelijk niet meer verkopen. Na inschrijving is het niet mogelijk om van leslocatie (Leiden/Utrecht/Amsterdam) te veranderen.

Afwezigheid
Het is helaas niet mogelijk om gemiste praktijklessen van/uit de kennismakingsworkshop stemacteren, de introductieworkshop stemacteren, de basisworkshop stemacteren, de bootcamp workshop stemacteren, de workshop animatie & nasynchronisatie en de workshop luisterboeken, kosteloos in te halen. Afwezigheid op een workshop/praktijkles geeft, ongeacht de oorzaak van afwezigheid, geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Deelnemers aan de vervolgworkshop stemacteren bieden wij - in overleg - wél eenmaal een mogelijkheid om een gemiste les in te halen op een door ons voorgestelde datum. Wij kunnen geen rekening houden met ieders individuele agendawensen.

Wijziging lesdata
Wanneer een (fysieke) les of workshop door of buiten onze schuld onverhoopt geen doorgang kan vinden, zullen wij altijd een nieuwe lesdatum aanbieden. Hierbij zullen wij zo veel mogelijk rekening houden met jouw voorkeuren, maar kunnen een passende oplossing niet garanderen. Wijzigingen in lesdata geven geen recht op restitutie en/of korting.

Gebruik cursusmateriaal
De intellectuele eigendomsrechten op het digitale, online, schriftelijke en mondelinge lesmateriaal en de lesmethodiek blijven te allen tijde eigendom van iam studios b.v. en Stemacteren.nl. Gebruik van het bovengenoemde lesmateriaal en lesmethodiek anders dan voor eigen studie, is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden. Op al het gebruikte lesmateriaal berust het copyright bij Stemacteren.nl en iam studios b.v.

Het maken van geluids- of beeldopnamen van de lessen, en elke vorm van reproductie van het lesmateriaal is ten strengste verboden. Het niet naleven hiervan, resulteert onherroepelijk tot ontzegging van de toegang tot de online en fysieke faciliteiten van Stemacteren.nl.

Audio opnames
(Audio)opnames die gemaakt worden tijdens jouw workshop of cursus, zowel huiswerk- als studio-opnames, met uitzondering van stemdemo's, dienen als lesmateriaal en mogen door cursisten niet commercieel of ter promotie gebruikt worden. Alle tijdens de duur van de workshop gemaakte en ingestuurde (audio)opnames, kunnen door werknemers van Stemacteren.nl en aan IAM STUDIOS B.V. gelieerde ondernemingen gebruikt worden voor onderzoek in de breedste zin van het woord en ter verbetering van het lesprogramma, zonder dat hiervoor verdere toestemming vereist is. 

Gedragsregels
Cursisten dienen zich tijdens onze cursussen en workshops te houden aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan alle richtlijnen en aanwijzingen die door Stemacteren.nl en diens vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van de workshop worden gegeven. Het niet naleven van het bovenstaande en/of het verstoren van het verloop van een workshop en/of les geeft Stemacteren.nl het recht om de cursist de toegang tot de online en fysieke faciliteiten van Stemacteren.nl per direct te ontzeggen, waarbij geen recht tot restitutie van cursusgeld zal ontstaan. 

Privacy
Stemacteren.nl draagt zorg voor de bescherming van je persoonlijke gegevens. Je kunt deze gegevens te allen tijde aanpassen in de Cursistenmodule. Tevens zullen wij vertrouwelijk omgaan met alle door jou gedeelde informatie van vertrouwelijke aard. 

Jouw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stemacteren.nl en iam studios b.v., die daar uit hoofde van hun functie over moeten beschikken. Gegevens uit deze administratie worden alleen aan derden verstrekt voor zover dit voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. Onze privacyverklaring tref je hier.